ที่บ้านบางละมุงสถานคุ้มครองและพัฒนาการุณยเวศม์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. และเป็นประธานประกอบพิธีบงสวงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย บ้านบางละมุง สถานคุ้มครองและพัฒนาการุณยเวศม์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี และศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัว และอาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา เพื่อติดตามและรับฟังรายงาน สถานการณ์ทางสังคม และรายงานการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ พร้อมมอบ แนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) จังหวัดชลบุรี รวมถึงให้กําลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามการดําเนินงานพร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมทั้ง เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้รับทราบถึงสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดชลบุรี ประจําปี 2560 พบว่า จังหวัดชลบุรี มีประชากร ทั้งสิ้น จํานวน 1,470,964 คน มีผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวน 114,151 คน จํานวน คนพิการที่ประสบปัญหา ทางสังคม จํานวน 1,294 ราย ที่พบมากที่สุด คือ ไม่ได้รับเบี้ย จํานวน 143 ราย จํานวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายครัวเรือน จํานวน 18,447 ครัวเรือน 26,921 ราย สําหรับประเภทและรูปแบบของครอบครัว แบ่งเป็น ครอบครัว เดียว จํานวน 87,597 ครอบครัว และครอบครัวขยาย จํานวน 74,541 ครอบครัว ด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม วัยเด็ก และเยาวชน คือ ติดเกมส์ มั่วสุม และติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัยแรงงาน คือ ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดการพนัน และมั่วสุม และวัยผู้สูงอายุ คือ ติดการพนัน และติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนด้านปัญหาสังคมตามกลุ่มเป้าหมาย คือ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จํานวน 68 ราย เยาวชนเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง จํานวน 33 ราย ผู้สูงอายุติดเตียงเจ็บป่วย เรือรัง จํานวน 1,686 ราย และความรุนแรงในครอบครัว จํานวน 25 ครอบครัว และสถิติการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด มีดังนี้ ลงทะเบียน จํานวน 3,229 ราย ได้รับสิทธิ์ จํานวน 2,883 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา จํานวน 53 ราย และไม่ได้รับสิทธิ์ จํานวน 28 ราย

สําหรับการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานให้กับทีม พม. (One Home) จังหวัดชลบุรี นั้น ได้เน้นย้ำการบูรณา การในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องมีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางกําหนดนโยบาย One Home หรือ Model การทํางานในพื้นที่อย่างเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาภาคในการ เชื่อมโยงประสานหน่วยงานในพื้นที่ เน้นการประสานงานอย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการ สื่อสาร และให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เป็นช่องทางให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคม เข้าถึงการให้บริการ สวัสดิการของภาครัฐ โดยเน้นการทํางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สามารถเข้าถึงผู้ประสบปัญหาใน อย่างรวดเร็ว ไม่ซ้ําซ้อน

การใช้ข้อมูล Social map และฐานข้อมูลอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี ในการจะพัฒนา และยกระดับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและยกระดับการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ และให้ดําเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญ.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account