ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลเมืองหนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสามวัยสู่หัวใจเดียวกันประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนกลไกในการทำงานด้านครอบครัวเพื่อพัฒนาให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็งป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของสังคม ในการที่จะให้ครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลกันต้องปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ ความศรัทธา ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว หากทุกคนในครอบครัวมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันย่อมส่งผลให้ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เห็นคุณค่าของสถาบันครอบครัวโดยเฉพาะบุคคล 3 วัยคือปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูกและหลาน ที่จะทำให้ครอบครัวเกิดความรักความห่วงใย มีความผูกพัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งจะทำให้ครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือจึงจัดทำโครงการสานสามวัยสู่หัวใจเดียวกัน ขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรมคือ กิจกรรมร่วมแรงร่วมใจปรุงอาหารให้อร่อย และมีความสุขในครอบครัว และกิจกรรมสานรักสานใจ สร้างสายใยในครอบครัววัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจกันมากขึ้น ให้เด็กและเยาวชนในครอบครัวเกิดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครอบครัวที่มีสมาชิกสามวัย ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวกลุ่มเสี่ยง จำนวน 60 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนเงิน 30,000 บาท จากคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง.

0 Comments

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2019 PattayaPAL Entertainment.co.,Ltd.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account